Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Euthrix potatoria

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)

drinker

on “grasses”

parasite

Larvae freely on the leaves.

host plants

narrowly polyphagous

Arrhenatherum elatius; Calamagrostis epigeios; Carex acutiformis, flacca; Dactylis glomerata; Elytrigia repens; Leymus arenarius; Molinia arundinacea; Phalaroides arundinacea; Phleum pratense; Phragmites australis; Poa trivialis.

distribution within Europe

PESI (2021).

egg, larva, pupa

see Lepiforum.

synonyms

Philudoria potatoria.

parasitoids, predators

Pteromalus bifoveolatus.

references

Ebert (ed., 1994a), Huemer & Mayr (1999a), Lepiforum (2021), Wirooks & Theissen (1999a), Žikić, Ritt, Colacci, ao (2019a).

Last modified 24.vi.2022