Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Dyscia distinctaria

Dyscia distinctaria (Bang-Haas, 1910)

on Lavandula, etc.

parasite

Larvae freely on the leaves.

host plants

Lamiaceae,oligophagous

Lavandula stoechas; Thymus.

References to Cistus “albus”, x ledon; Helianthemum hirtum; Tuberaria guttata refer probably all to ab-ovo breeding.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Huertas Dionisio (2007a), Jambrina Pérez (2010a), King & Viejo Montesinos (2010a), Martínez Fernández, Pino Pérez & Pino Pérez (2017a).

Last modified 13.iv.2022