Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Eupithecia extensaria

Eupithecia extensaria (Freyer, 1845)

on Artemisia

parasite

Larvae freely on the inflorescence.

host plants

Asteraceae, monophagous

Artemisia campestris.

distribution within Europe

PESI (2021).

egg, larva, pupa

see Malkiewicz ao.

references

Malkiewicz, Buszko & Stelmaszczyk (2007a), Székely, Dincă & Juhász (2011a).

Last modified 1.ix.2021