Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Eupithecia schuetzeata

Eupithecia schuetzeata Pinker, 1961

on Sonchus

host plants

Asteraceae, monophagous

Sonchus.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Bacallado Aránega & Mironov (2004a), Pinker (1961a).

Last modified 20.iv.2022