Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Eupithecia scopariata

Eupithecia scopariata (Rambur, 1833)

on Erica

host plants

Ericaceae, monophagous

Erica australis, tetralix.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Marabuto & Maravalhas (2008a).

Last modified 24.vi.2021