Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Eupithecia tenerifensis

Eupithecia tenerifensis Rebel, 1906

on Rumex

host plants

Polygonaceae, monophagous

Rumex lunaria, maderensis.

distribution within Europe

PESI (2021).

egg, larva, pupa

see Pyrgus.

references

Bacallado Aránega (1972a), Bacallado Aránega & Mironov (2004a), Pyrgus.de (2022).

Last modified 20.iv.2022