Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Tyria jacobaeae

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)

cinnaber moth

on Jacobaea, etc.

parasite

Larvae freely on the leaves.

host plants

Asteraceae, narrowly oligophagous

Jacobaea aquatica, erucifolia, paludosa, vulgaris; Petasites albus, paradoxus; Senecio vulgaris; Tussilago farfara.

Mainly Jacobaea vulgaris.

distribution within Europe

PESI (2021).

egg, larva, pupa

see Lepiforum.

references

Dapporto (1998a), Dobado (2019a), Ebert (ed., 1997a), Lepiforum (2021), Viejo Montesinos, González Granados & Gómez de Aizpurua (2014a).

Last modified 12.vii.2021