Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Hyphoraia dejeani

Hyphoraia dejeani (Godart, 1822)

on Rumex

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

parasite

Larvae freely at the leaves.

host plants

Campanulaceae, monophagous oligophagous polyphagous

plantnaamengenus.

eeeeeeeeeeeeee xxxxxxxxxxxxeeeeeeeeeeeeee.

phenology

distribution within Europe

PESI (2023).

egg, larva, pupa

see Lepiforum, Pyrgus.

pupa

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

synonyms

XXXXX author.

inquilines

xxxxxx.

hyperparasites

xxxxxxxxxxxxxxxx.

notes

.

references

Lepiforum (2023), pyrgus.de (2023), ScaleNet (2023).

Last modified 10.iii.2023