Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Agrotis herzogi

Agrotis herzogi Rebel, 1911

Spalding’s dart

on Atriplex

parasite

Larvae freely on the roots.

host plants

Amaranthaceae, monophagous

Atriplex turcomanica.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Kravchenko, Hausmann & Müller (2006a), Kravchenko, Pstygo, Speidel & Müller (2013a).

Last modified 3.viii.2021