Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Xanthia castanea

Xanthia castanea Osthelder, 1933

on Quercus

parasite

Larvae freely on the leaves.

host plants

Fagaceae, monophagous

Quercus coccifera.

distribution within Europe

PESI (2021).

egg, larva, pupa

see Lepiforum.

synonyms

Agrochola castanea; Xanthia pontica Kljutshko, 1968.

references

Kravchenko, Fibiger, Mooser, ao (2008a), Lepiforum (2021).

Last modified 13.viii.2021