Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Diachrysia zosimi

Diachrysia zosimi (Hübner, 1822)

on Sanguisorba, etc.

parasite

Larvae freely on the leaves.

host plants

polyphagous

Sanguisorba officinalis.

To a lesser degree also Parnassia palustris (Koren).

distribution within Europe

PESI (2021).

egg, larva, pupa

see Lepiforum, Patočka.

references

Koren (2018a), Lepiforum (2021), Patočka (1996c), Šima (2008a).

Last modified 20.ii.2023