Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aricia artaxerxes

Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)

vals bruin blauwtje

op Geranium, Helianthemum

parasiet

Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

Cistaceae, Geraniaceae, peperkt polyfaag

Geranium sanguineum; Helianthemum nummularium & subsp. grandiflorum + obscurum.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

ei, larve, pop

zie Lepiforum, Pyrgus.

synoniemen

Polyommatus artaxerxes; Aricia macedonica Verity, 1936.

literatuur

Aistleitner & Aistleitner (1996a), Bálint (1993b), Dupont, Luquet, Demerges & Drouet (2013a), Lepiforum (2021), pyrgus.de (2021), Sucháčková Bartoňová, Beneš, Faltýnek Fric & Konvička (2019a).

Laatste bewerking 6.viii.2023