Stenoptilia islandicus (Staudinger, 1857)

mountain plume

on Saxifraga

parasite

The biology of the larva is insufficiently known,

host plants

Saxifragaceae, monophagous

Saxifraga adscendens, espitosa.

distribution within Europe

(PESI, 2019).

synonyms

Stenoptilia islandica.

references

Bigot, Nel & Picard (2009a), Gielis (1996a).

mod 7.ix.2019