Loxostege aeruginalis (Hübner, 1796)

on Artemisia

host plants

Asteraceae, monophagous

Artemisia alba, campestris.

phenology

Univoltine.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Fazekas (2005a).

mod 3.iii.2020