Bembecia fibigeri Laštůvka & Laštůvka, 1994

on Ononis

parasite

The larva bores in the roots.

host plants

Fabaceae, monophagous

Ononis fruticosa, rotundifolia.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Laštůvka & Laštůvka (2001a, 2014c), Lepidorum (2018), Pühringer & Kallies (2004a.

mod 25.ix.2018