Bembecia fokidensis Toševski, 1991

on Trifolium

parasite

The larva bores in the roots.

host plants

Fabaceae, monophagous

Trifolium fragiferum, medium.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Bartsch (2003a), Laštůvka & Laštůvka (2001a), Toševski (1991a).

mod 26.ix.2018