Chamaesphecia mysiniformis (Boidfuval, 1840)

on Ballota, Marrubium, Stachys

parasite

The larvae bore in the roots.

host plants

Lamiaceae, oligophagous

Ballota hirsuta, nigra; Marrubium alysson, leonuroides, supinum, vulgare; Sideritis; Stachys arvensis, germanica.

references

Corley (2005a), Laštůvka & Laštůvka (2001a, 2014c), Sagliocco & Coupland (1995a).

mod 26.ix.2018