Chamaesphecia thracica Laštůvka, 1983

on Stachys

parasite

The larva bores in the roots.

host plants

Lamiaceae, monophagous

Stachys germanica, thirkei.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Laštůvka & Laštůvka (2001a), Pühringer & Kallies (2004a), Špatenka (1987a), Toševski in litt. (2018).

mod 26.ix.2018