Pyropteron cirgisa (Bartel, 912)

on Limonium

parasite

The larva bores in the roots.

host plants

Plumbaginaceae, monophagous

Limonium gmelinii.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Garrevoet, Garrevoet & Özbek (2007a), Laštůvka & Laštůvka (2001a).

mod 26.ix.2018