Pyropteron kautzi (Reisser, 1930)

on Erodium

parasite

The larva tunnels in the roots.

host plants

Geraniaceae, monophagous

Erodium foetidum subsp. cheilanthifolium.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Laštůvka & Laštůvka (2001a, 2014c), Pühringer & Kallies (2004a).

mod 26.ix.2018