Pyropteron mannii (Lederer, 1853)

on Geranium

parasite

The larva bores in the roots.

host plants

Geraniaceae, monophagous

Geranium rotundifolium.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Garrevoet, Garrevoet & Özbek (2007a), Laštůvka & Laštůvka (2001a).

mod 26.ix.2018