Pyropteron meriaeformis (Boisduval, 1840)

on Rumex

parasite

The larva bores in the roots.

host plants

Polygonaceae, monophagous

Rumex acetosella.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Bachelard (2014a), Bella, Bartsch & Laštůvka (2017a [“meriaeforme”]), Laštůvka & Laštůvka (2001a).

mod 26.ix.2018