Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Epinotia tetraquetrana

Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)

vierkantoogbladroller, twijgbladroller

op Alnus, Betula

Epinotia tetraquetrana: gall on Beula pendula

Betula pendula, België, prov Namen, Viroinval, Oignies © Stéphane Claerebout: frass uitworp

Epinotia tetraquetrana: larva

larve in geopende gal

Epinotia tetraquetrana: gall on Alnus glutinosa

Alnus glutinosa, Belgie, prov. Luxemburg, Arlon, Landbruch; © Jean-Yves Baugnée

Epinotia tetraquetrana: gall on Alnus glutinosa

doorgesneden

gal

De jonge, vuilwitte larve boort in een eenjarige scheut die daardoor zwak opwelt; deze wordt verlaten via een opening in een bladoksel, waarna de larve leeft in een bladrol.

waardplanten

Betulaceae, oligofaag

Alnus glutinosa, incana, viridis; Betula pendula.

ei, larve, pop

zie Schmid.

synoniemen

Epiblema tetraquetrana.

literatuur

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1965a), Cogolludo (1921a), Corley, Marabuto, Maravalhas ao (2011a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Disqué (1905a), Houard (1908a), Redfern & Shirley (2011a), Robbins (1991a), Roskam (2009a), Schmid (2019a), Szőcs (1977a), Tomasi (2014a), Žikić, Ritt, Colacci, ao (2019a).

Laatste bewerking 2.ii.2023