Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pammene juniperana

Pammene juniperana (Millière, 1858)

jeneverbesdwergbladroller

op Juniperus

parasiet

De larven boren in de “bessen”.

waardplanten

Cupressaceae, monofaag

Juniperus cedrus, communis, foetidissima, oxycedrus, thurifera.

fenologie

Bivoltien.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Cole, Sims & Harvey (2019a), Garcia (1998a), Gielis Huisman, Kuchlein ao (1985a), Kolbeck, Lichtmannecker & Pröse (2005a), Microlepidoptera.nl (2020), Moraiti, Kadis, Papayiannis & Stavrinides (2019a), Novák (2011a), Wegner (2015a).

Laatste bewerking 24.iii.2021