Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pammene juniperana

Pammene juniperana (Millière, 1858)

jeneverbesdwergbladroller

op Juniperus

parasiet

De larven boren in de “bessen”.

waardplanten

Cupressaceae, monofaag

Juniperus cedrus, communis, foetidissima, oxycedrus, thurifera.

fenologie

Bivoltien.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

parasitoïden, predatoren

Hyssopus pallidus.

literatuur

Askew, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2001a), Cole, Sims & Harvey (2019a), Garcia (1998a), Gielis Huisman, Kuchlein ao (1985a), Kolbeck, Lichtmannecker & Pröse (2005a), Microlepidoptera.nl (2020), Moraiti, Kadis, Papayiannis & Stavrinides (2019a), Novák (2011a), Wegner (2015a).

Laatste bewerking 27.v.2022