Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pammene splendidulana

Pammene splendidulana (Guenée, 1845)

prachtdwergbladroller

op Quercus

parasiet

Larven tussen twee plat op elkaar gesponnen bladeren.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus robur, suber.

fenologie

Univoltien; overwintering als late larve of pop, in een cocon tussen schors etc.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Foto’s op Lepiforum; zie ook Swatschek.

pop

Zie Patočka & Turčáni.

literatuur

Aarvik (1992a), Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Corley, Ferreira, Grundy, ao (2018a), Disqué (1905a), Hancock & Bland (2015b), Houard (1908a), Lepiforum (2019), Mannai, Ezzine, Hausmann & Ben Jamâa (2018a), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Swatschek (1958a), Vávra (2016a), Ylla Ullastre & Macià Vila (2005a).

Laatste bewerking 5.vii.2021