Lobesia virulenta Bae & Komai, 1991

on Aegopodium

host plants

Apiaceae, monophagous

Aegopodium podagraria.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Corley, Rosete, Gonçalves ao (2018a), Lepiforum (2020), Roweck & Savenkov (2010a).

mod 2.ii.2020