Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Aethes kasyi

Aethes kasyi Razowski. 1962

on Heracleum

host plants

Apiaceae, monophagous

Heracleum platytaenium.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Koçak, Özdemi̇r & Zlobin (2009a), Murria Beltrán (2008a), Razowski (1962a).

Last modified 2.ii.2020