Depressaria lacticapitella Klimesch, 1942

on Athamanta

parasite

Larvae in silken tubes.

host plants

Apiaceae, monophagous

Athamanta cretensis.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Klimesch (1942c, 1959a).

mod 3.ii.2020