Exaeretia mongolicella (Christoph, 1882)

on Artemisia

host plants

Asteraceae, monophagous

Artemisia vulgaris.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Blaik, Dobrzański, Hołowiński & Zajda (2019a).

mod 10.ii.2020