Elachista catalana Parenti, 1978

Lepidoptera, Elachistidae

mine

No details known so far.

hostplants

Poaceae, monophagous

Dactylis glomerata.

distribution within Europe

Frankrijk, Spain, Italy with Sicily, Croatia (Kaila, 2011a).

references

Kaila (2011a), Parenti & Varalda (1994a).

24/10/2011

mod 28.vi.2017