Aristotelia mirabilis (Christoph, 1888)

on Frankenia

host plants

Frankeniaceae, monophagous

Frankenia laevis.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Corley (2005a).

mod 4.ii.2020