Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Aristotelia mirabilis

Aristotelia mirabilis (Christoph, 1888)

on Frankenia

host plants

Frankeniaceae, monophagous

Frankenia laevis.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Corley (2005a).

Last modified 4.ii.2020