Metzneria santolinella (Amsel, 1936)

on Cota

host plants

Asteraceae, monophagous

Cota tinctoria.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Kaitila (1996a), Vives Moreno & Gastón (2017a).

mod 15.i.2020