Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Metzneria santolinella

Metzneria santolinella (Amsel, 1936)

on Cota

host plants

Asteraceae, monophagous

Cota tinctoria.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Kaitila (1996a), Vives Moreno & Gastón (2017a).

Last modified 15.i.2020