Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Athrips mouffetella

Athrips mouffetella (Linnaeus 1758)

kamperfoeliepalpmot

op struiken

parasiet

Larven in samengesponnen jonge bladeren.

waardplanten

polyfaag

Cotoneaster integerrimus; Lonicera caprifolium, periclymenum, xylosteum; Symphoricarpos albus.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve, pop

Foto’s op Lepiforum; zie ook Patočka & Turčáni, Schmid.

synoniemen

Athrips mouffetellus; Epithectis mouffetella.

literatuur

Bidzilya (2005a), Bland, Corley, Emmet ao (2002a), Huemer (2012a), Huisman & Koster (2000a), Kaitila (1996a), Kovács & Kovács (2022a), Lepiforum (2020), Patočka & Turčáni (2005a), Requena (2009a), Schmid (2019a), Schütze (1931a).

Laatste bewerking 23.i.2023