Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Athrips patockai

Athrips patockai (Povolný, 1979)

on Spiraea

host plants

Rosaceae, monophagous

Spiraea chamaedryfolia, media, salicifolia.

phenology

Hibernation as larva.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Bidzilya (2005a), Buschmann (2014a), Kovács & Kovács (2022a).

Last modified 19.i.2023