Scythris obscurella (Scopoli, 1763)

on Cerastium

host plants

Caryophyllaceae, monophagous

Cerastium arvense.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Baldizzone (2004a), Laštůvka, Laštůvka, Liška ap (1992a), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), Requena & Pérez De-Gregorio (2017b).

mod 16.i.2020