Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Klimeschia thymetella

Klimeschia thymetella (Staudinger, 1859)

on ? Thyus

host plants

Lamiaceae, monophagous

? Thymus vulgaris.

distribution within Europe

(PESI, 2020).

references

Gaedike (19i74a) .

Last modified 24.i.2021