Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phyllonorycter esperella

Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)

haagbeukblaasmijnmot

Phyllonorycter esperella mine

Carpinus betulus, Amstelveen, JP Thijssepark

mijn

Bovenzijdige vouwmijn. De mijn is aanvankelijk rondachtig, vlak en zilverig, en ligt gecentreerd op een zware nerf. Later trekt de mijn sterk samen, en vouwt het blad soms bijna dubbel.

waardplanten

Betulaceae, oligofaag

Carpinus betulus; Ostrya carpinifolia.

fenologie

Larven in juli en september-october (Emmet ea, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Zweden tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

larve

pop

synoniemen

Lithocolletis esperella; Phyllonorycter quinnata (Fourcroy, 1785); Phyllonorycter carpinicolella (Stainton, 1851).

literatuur

Ahr (1966a), Beiger (1979a), Bengtsson & Johansson (2011a), Braggion (2013a), Buhr (1935a, 1964a), Buszko (1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Csóka (2003a), Deschka & Wimmer (2000a), Deutsch (2012a), Deutschmann (2008a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gregor & Patočka (2001a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer & Erlebach (2003a), Jaworski (2009a), Kasy (1983a, 1987a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kvičala (1938a), Lhomme (1934b), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michalska (1976a), Nel & Varenne (2014a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), Popescu-Gorj & Drăghia (1968a), De Prins (1998a, 2007a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Starý (1930a), Stolnicu (2007a), Szőcs (1977a, 1978a), Tomov & Krusteva (2007a), Tourlan (1980a), Triberti, Deschka & Huemer (1997a), Zoerner (1969a).

Laatste bewerking 18.i.2020