Stigmella assimilella (Zeller, 1848)

ratelpopuliermineermot

Stigmella assimilella mine

Populus canescens, Schiedam (herb. B van As)

Stigmella assimilella mine

Populus tremula, Rhenen

mijn

Ei aan de bladbovenzijde. Gang sterk gewonden, later sterk verbreed, bijna een secundaire blaasmijn vomend. Frass in een min of meer continue middenlijn die ook in het begin niet de hele gang vult.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Populus alba, x canescens, tremula.

P. tremula lijkt de voornaamste waardplant.

fenologie

Larven tussen augustus en october (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (De Prins, 1998a; van Nieukerken, 2006b).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 2999a; Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa

Geheel Europa, met uitzondering van Ierland en de Balkan (Fauna Europaea, 2008).

larve

synoniemen

Nepticula assimilella; Stigmella tremulaefoliella (Sorhagen, 1922).

literatuur

Anisimovas, Diškus & Stonis (2006a), Bengtsson (2008a), Bland (1986a), Borkowski (1969a), Buhr (1936a, 1964a), Buszko & Beshkov (2004a), Delplanque (1998a), Deutsch (2012a), Diškus & Stonis (2012a), Drăghia (1968a, 1972a), Emmet (1971a, 1983a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1923a, 1957a), Huemer & Erlebach (2003a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Huemer (2012a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2001a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kurz (2016a), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2011a), van Nieukerken (1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), van Nieukerken, Mutanen & Doorenweerd (2012a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), De Prins & Steeman (2011a, 2013a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Ureche (2010a), Yefremova & Kravchenko (2015a), Zoerner (1969a, 1970a).

mod 18.i.2020