Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Aeolothrips albicinctus

Aeolothrips albicinctus Haliday, 1836

on grasses

parasite

Larvae and adults in the leaf sheaths, mostly solitary, predators.

host plants

Poaceae, oligophagous

Agrostis capillaris; Alopecurus pratensis; Avenella flexuosa; Calamagrostis arundinacea, epigeios; Elytrigia repens; Festuca; Poa nemoralis; Schedonorus arundinaceus.

Adults also Glebionis coronaria; Luzula luzuloides; Stellaria media.

distribution within Europe

PESI (2023).

references

Boder (1963a), Doeksen (1936a), Elekci̇oğlu (2020a), Fedor, Sierka & Majzlan (2004a), Karadjova & Krumov (2015a), Schliephake (1965a), zur Strassen (1981a, 1991a, 1993a), Szénási, Jenser & Kazinczy (2002a), Thrips of the British Isles, Ulitzka (2013a), Vasiliu-Oromulu (1998a, 2002a).

Last modified 3.xi.2023