Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Entorrhiza aschersoniana

Entorrhiza aschersoniana (Magnus) Lagerheim, 1888

russenbrand

op Juncus

gal

tot een cm grote, onregelmatige gevormde knolletjes, eerst wit, tenslotte donkerbruin, aangehecht aan de wortels.

waardplanten

Juncaceae, monofaag

Juncus bufonius, minutulus.

Fineran (1973a) noemt daarnaast J. articulatus, bulbosus, squarrosus.

literatuur

Ainsworth & Sampson (1950a), Bauer, Garnica, Oberwinkler ao (2015a), Buhr (1964b), Dietrich (2013a), Doppelbaur (1973a), Fineran (1973a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Kummer (2012a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Scholz & Scholz (2013a), Tomasi (2014a), Vánky (1994a), Woods, Chater, Smith ao (2018a).

Laatste bewerking 24.v.2019