Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Puccinia frankeniae

Puccinia frankeniae Link, 1816

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

on Frankenia

Puccinia frankeniae: spores

Frankenia thymifolia, from González Fragoso (1924a): urediniospores and teliospores

gall

No host plant alternation; chestnut uredinia and black telia, both hypophyllous. Urediniospores 18-28 x 20-30 µm with 2-3 germination pores. Teliospores generally two-celled, 28-28 x 38-45 µm, smooth; pedicel hyaline, persistent, up to twice the length of the spore.

hostplants

Frankeniaceae, monophagous

Frankenia ericifolia, hirsuta, laevis, pulverulenta, thymifoli.

references

Brandenburger (1985a: 397), Gäumann (1959a), Gjaerum (1986a, 1987a), Gjaerum & Dennis (1976a), González Fragoso (1924a).

14/04/2017

Last modified 28.vi.2017