Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Puccinia punctiformis

Puccinia punctiformis (Strauss) Röhl, 1813

akkerdistelroest

op Cirsium

Puccinia punctiformis on Cirsium arvense

Cirsium arvense, Zunderdorp; bladonderzijde met oranjegele spermogonia en bruine aecia; in dit stadium verspreiden de planten een sterke honingachtige geur.

Puccinia punctiformis on Cirsium arvense

twee jonge aecia, omgeven door spermogonia

Puccinia punctiformis: uredinia and telia on Cirsium arvense

Cirsium arvense, Amstelveen, Schinkelbos: uredinia (links, jong blad) en telia (rechts, ouder, lager, blad)

Puccinia punctiformis: uredinia

detail, uredinia

Puccinia punctiformis: telia

detail, telia

Puccinia punctiformis: urediniosporePuccinia punctiformis: urediniospore

driemaal dezelfde urediniospore, om de drie poren ….

Puccinia punctiformis: urediniospore

… en de bestekeling te tonen

Puccinia punctiformis: teliosporePuccinia punctiformis: teliospore

tweemaal dezelfde teliospore

gal

Geen waardwisseling. Spermogonia zeer talrijk, vooral onderzijdig; hun sterke zoete geur maken de soort onmiskenbaar. Aecia en uredinia zijn gelijk, onderzijdig, bleekbruin. Urediniosporen met drie porien. Telia als de uredinia, maar donkerbruin; sporen tweecellig, op een korte steel.

waardplanten

Asteraceae, nauw monofaag

Cirsium arvense, ? simplex, ? vulgare.

synoniem

Puccinia obtegens (Link) Tulasne, 1854; Puccinia suaveolens (Persoon) Rostrup, 1874.

predatoren

Mycodiplosis coniophaga, saundersi.

literatuur

Bacher, Friedli & Schär (2002a), Bahçecioğlu & Kabaktepe (2012a), Blumer (1946a), Brandenburger (1972a, 1985a), Buhr (1964b), Coulianos & Holmåsen (1991a), Cripps, Edwards, Waipara, Bourdôt, Saville & Fowler (2009a), Ellis & Ellis (1997a), Frantzen (1994a), Gäumann (1959a), Gjaerum (1986a), González Fragoso (1922a, 1924a), Henderson (2000a, 2004a), Jage, Klenke, Kruse ao (2016a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Klenke & Scholler (2015a), Kluth, Kruess & Tscharntke (2001a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Llorens i Villagrasa (1984a), Losa España (1942a), Saarland, Kruse (2014a, 2019a), Kruse & Jage (2014a), Maier, Wingfield, Mennicken & Wingfield (2007a), Marshall (2017a), Negrean (1996b, 1997a), Poelt & Zwetko (1997a), Preece & Hick (1994a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Scholler, Reinhard & Schubert (1996a), Scholler & Schubert (1993a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2014a), Tóth (1994a), Vanderweyen & Fraiture (2011a), Wandeler & Bacher (2006a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

Laatste bewerking 26.xi.2021