Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Uromyces eurotiae

Uromyces eurotiae Tranzschel, 1907

on Krascheninnikovia

gall

No host plant alternation, only hypophyllous, brown, pulvinate telia. In the telia a few finely spinulose urediniospores. Teliospores 16-21 x 17-25 ┬Ám, smooth.

hostplants

Amaranthaceae, monophagous

Krascheninnikovia ceratoides.

references

Brandenburger (195a), Klenke & Scholler (2015a).

18/12/2016

Last modified 24.vii.2017