Exobasidium expansum Nannfeldt, 1981

op Vaccinium

gal

individuele takken zijn aangetast en dragen ietwat verkleinde of gezwollen, helderrode, bladen. De sporen zijn gekromd, tot 15 µm lang, gesepteerd.

waardplanten

Ericaceae, nauw monofaag

Vaccinium uliginosum.

literatuur

Bellmann (2012a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dietrich (2013a), Döring (2003a), Ing (1994a, 2001a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Klenke & Scholler (2015a), Redfern & Shirley (2011a).

mod 24.v.2019