Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Synchytrium vulgatum

Synchytrium vulgatum Rytz, 1907

op polyfaag

gal

lijkt sterk op Synchytrium aureum, maar hier krijgen de gallen pas bij rijpheid een goudgele kleur.

waardplanten

Asteraceae, Campanulaceae, nauw polyfaag

Campanula cochleariifolia, scheuchzeri; Homogyne alpina; Leucanthemum graminifolium, vulgare; Phyteuma hemisphaericum.

literatuur

Blumer (1946a), Brandenburger (1985a), Buhr (1964b, 1965a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Karling (1964a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2019a).

Laatste bewerking 28.vii.2019