Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Ovularia serratulae

Ovularia serratulae Saccardo, 1881

on Serratula

parasite

Leaf spots with caespituli. Conidia solitary, 3-6 x 7-15 ┬Ám, aseptate.

host plants

Asteraceae, monophagous

Serratula tinctoria.

synonyms

Ramularia serratulae (Saccardo) Maia, 1960.

references

Braun (1998a), Unamuno (1943a) .

Last modified 16.vii.2022