Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Septoria xanthii

Septoria xanthii Desmazières, 1847

on Xanthium

parasite

Leaf spots with epiphyllous pycnidia. Conidia 2-3 x 27-40 µm.

host plants

Asteraceae, monophagous

Xanthium.

references

Brandenburger (1985a: 627).

Last modified 24.xi.2022