Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Stagonosporopsis hortensis

Stagonosporopsis hortensis (Saccardo & Malbranche) Petrak, 1921

on Vicia, etc.

parasite

Leaf spots with pycnidia. Conidia 3-5 x 15-22 µm, 1-2-septate.

host plants

Fabaceae, oligophagous

Coronilla; Lens; Onobrychis; Phaseolus; Trifolium; Vicia cracca, tenuifolia.

synonyms

Ascochyta boltshauseri Saccardo, 1981; Hendersonia hortensis Saccardo & Malbranche, 1892; Stagonospora hortensis (Saccardo & Malbranche) Saccardo, 1884.

references

Brandenburger (1985a: 310), Mułenko, Sałata & Wołczańska (1995a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Sałata, Mułenko & Wołczańska (1994a).

Last modified 9.x.2022