Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Stagonospora calami

Stagonospora calami Bresadola, 1896

on Acorus

parasite

Leaf spots with amphigenous pycnidia. Conidia 4-9 x 14-28 ┬Ám, 2-3-septate.

host plants

Acoraceae, monophagous oligophagous polyphagous

plantnaamengenus.

eeeeeeeeeeeeee xxxxxxxxxxxxeeeeeeeeeeeeee.

phenology

distribution within Europe

PESI (2022).

egg, larva, pupa

see Lepiforum, Pyrgus.

pupa

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

synonyms

XXXXX author.

inquilines

xxxxxx.

hyperparasites

xxxxxxxxxxxxxxxx.

notes

.

references

Brandenburger (1985a: 000).

Last modified 17.xii.2022