Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Marssonia smilacina

Marssonia smilacina von Thümen, 1881

on Smilax

parasite

Leaf spots with epiphyllous acervuli. Conidia 4-5 x 14-20 µm.

host plants

Asparagaceae, monophagous

Smilax.

synonyms

Marssonina smilacina (von Thümen) Magnus, 1906.

references

Brandenburger (1985a: 728).

Last modified 5.xii.2022